Zijn obligatiefondsen nog interessant?

De laatste jaren verkopen bedrijfsobligaties als zoete broodjes. Veelal zijn ze in enkele uren uitverkocht. Sinds de banken- en landencrisis en ook door de sterk gedaalde intrest is het inderdaad vaak makkelijker om via obligaties geld op te halen. Maar voor de individuele belegger is het niet evident om de risico’s van bedrijfsobligaties in te schatten en doorgaans krijgt hij ook nauwelijks de kans om tijdig in te tekenen bij interessante obligatie-emissies. Obligatiefondsen kunnen hier een oplossing bieden. Maar zijn obligatiefondsen nog wel interessant met een rente die op termijn opnieuw kan aantrekken? En wat zijn de risico’s van obligatiefondsen?

Door de lage economische groeiverwachtingen blijft de korte- en langetermijnrente laag zodat nog maar weinig beleggers kunnen worden bekoord om voor langere tijd hun geld vast te leggen. Beslissingen om te beleggen worden daarom voortdurend uitgesteld in afwachting dat de rente opnieuw wat aantrekt. Helaas zal dat slechts zeer gematigd en geleidelijk gebeuren.


Meer spreiding, minder risico

De rentedaling van de voorbije periode had langs de andere kant wel een positief effect op de koers van lopende obligaties. Maar wat blijft er van dat effect over als de rente op termijn weer aantrekt? In dat geval zal de koerswinst van dezelfde obligaties opnieuw wegsmelten. En als de marktrente hoger wordt dan die van de lopende obligaties, dan dreigen er zelfs verliezen. Uiteraard blijven deze verliezen fictief zolang men mooi belegd blijft in zijn obligaties tot de eindvervaldag. In dat geval recupereert men immers zijn kapitaal. Tenminste, als de uitgever zijn verplichtingen nakomt en niet in gebreke blijft. Een risico dat men als individuele obligatiebelegger toch niet mag onderschatten.

Beleggen via een obligatiefonds is een mogelijkheid om de risico’s te spreiden. Door de sterke spreiding over verschillende obligaties wordt het risico ingeperkt. De fondsbeheerder zal in overeenstemming met zijn beleggingsbeleid de portefeuille opbouwen en rekening houden met de kredietwaardigheid (rating) van de obligaties. De evolutie van de rating wordt nauwlettend opgevolgd, zodat de risico’s op wanbetaling tot een minimum worden herleid.

Het risico van een rentestijging

Een ander risico vormt een rentestijging. Door op verschillende looptijden te beleggen, zal de fondsbeheerder regelmatig obligaties op vervaldag hebben. Die kunnen dan worden herbelegd aan de op dat moment geldende marktrente. Als de rente weer aantrekt, zal het fonds hier dus van profiteren. Bij de samenstelling van een fonds zal een beheerder zeker rekening houden met de verwachte rente-evolutie in zijn keuze van de looptijden.

Om het risico van rentebewegingen op de koers van een obligatiefonds te meten, spreekt men van ‘duration’. Deze informatie vindt de belegger meestal terug op de maandelijkse fondsfiche. Duration is eigenlijk de (gewogen) gemiddelde looptijd van een obligatie en geeft aan in welke mate een rentebeweging de koers van het obligatiefonds zal beïnvloeden. Een duration van bijvoorbeeld 4 jaar geeft aan dat bij een rentestijging van 1%, de koers van het obligatiefonds met 4% zal dalen.

Beheerders kunnen de duration aanpassen door een beroep te doen op afgeleide producten om hun obligatieportefeuille te beschermen bij een renteverhoging (de duration verkorten) of een renteverlaging (de duration verlengen). De obligatiefondsbeheerders houden met andere woorden de rentebewegingen nauwlettend in het oog.

Inkomsten uit obligaties, dus de coupons ontvangen door het fonds, worden integraal aan het fonds toegevoegd en gekapitaliseerd, of worden jaarlijks uitgekeerd aan de belegger. De uitkeringen of het ontvangen kapitaal bij een uitstap worden natuurlijk wel onderworpen aan de geldende fiscaliteit. Die is verschillend naargelang men belegt in een obligatiefonds via een sicav, een FCP (fonds commun de placement) of een Tak 23-beleggingsverzekering.)

Bij een obligatiefonds is het mogelijk om dagelijks in- of uit te stappen aan de geldende inventariswaarde.

Share This:

Comments ( 0 )

    Leave A Comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *